Image by Presian Nedyalkov

DOCUMENTS

Đối tác 100 mẫu Anh tại Taylor Yard -

Thư dự định

Screen Shot 2020-05-21 at 5.33.52 PM.png

Taylor Yard G2 - Phytoremediation Research Study

Phyto study_ Work Notice to the Community_1_13_2022_English_Spanish_Page_1.jpg

Paseo Del Rio Flyer

Screen Shot 2021-11-15 at 3.17_edited.jpg

100 Acre Partnership

Biểu đồ tổ chức dự án

100AP Org Chart_022521.jpg

Thành phố Los Angeles

Paseo del Río, Dịch vụ thiết kế - TOS Tóm tắt

Screen Shot 2021-12-26 at 10.36.15 PM.png
Screen Shot 2021-12-26 at 10.37.43 PM.png

MRCA Paseo del Río, Gắn kết cộng đồng-RFP

CƠ HỘI HỢP ĐỒNG