Image by Presian Nedyalkov

CÁC TÀI LIỆU

Đối tác 100 mẫu Anh tại Taylor Yard -

Thư dự định

100 Acre Partnership

Biểu đồ tổ chức dự án

Paseo Del Rio Flyer

Screen Shot 2020-05-21 at 5.33.52 PM.png
100AP Org Chart_022521.jpg
Screen Shot 2021-11-15 at 3.17_edited.jpg

Thành phố Los Angeles

Paseo del Río, Dịch vụ thiết kế - TOS Tóm tắt

Screen Shot 2020-12-18 at 1.52.06 PM.png
TOS 8_21.png

MRCA Paseo del Río, Gắn kết cộng đồng-RFP

CƠ HỘI HỢP ĐỒNG