Image by Presian Nedyalkov

CÁC TÀI LIỆU

Đối tác 100 mẫu Anh tại Taylor Yard -

Thư dự định

100 Acre Partnership

Biểu đồ tổ chức dự án

100AP Org Chart_022521.jpg

Thành phố Los Angeles

Paseo del Río, Dịch vụ thiết kế - TOS Tóm tắt

MRCA Paseo del Río, Gắn kết cộng đồng-RFP

CƠ HỘI HỢP ĐỒNG

 

© 2020

Các bác sĩ cho biết thêm:

100 mẫu Anh đối tác tại Taylor Yard

SP_LOGO.png
LARiver_logo.png
2015_BOElogo_Color_Small.jpg
MRCA logo official-01.png